Monday, 21 February 2011

Thông điệp chống lạm phát đã mạnh mẽ hơn

Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị đưa ra các giải pháp mạnh để giảm tổng cầu, Thống đốc Giàu cho biết. Đồng thời người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cũng phân tích việc giảm tổng cầu và tăng trưởng tín dụng sẽ đưa tín hiệu tốt cho thị trường.

Thống đốc đề xuất: giảm cung tiền 100.000 tỷ đồng, giảm nhập siêu 3 - 4 tỷ USD. Ai sẽ chịu?

No comments: