Thursday, 17 February 2011

World Stock market

Good news from US. That's it. We need good news.

Here they come.

Trong tuần qua, nhà đầu tư đổ tiền vào các quỹ tương hỗ trên thị trường chứng khoán Mỹ nhiều hơn so với bất kỳ tuần nào trong gần 2 năm qua. => Positive shock

Nhưng nhìn cho kỹ, sentiment on emerging market turns out grey.

Emerging hot, bubble rise, they take profit. US recovers, they get in. Simple story.

No comments: