Sunday, 6 February 2011

Tăng “hấp lực” với dòng vốn ngoại

ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói về chiến lược đến năm 2020

No comments: