Tuesday, 15 February 2011

Tỷ giá - Chuyện thực tế

Đọc cái này không bị hoảng loạn như đọc mấy cái tranh luận về lý thuyết hay "khoa học viễn tưởng về tỷ giá" đang được đàm luận.

Ngoài ra cần lưu lại cái link này về quyết định điều hành tỷ giá mới.

No comments: