Saturday, 5 February 2011

Sếp SSI: Tui không thích làm CEO!

Bác Nguyễn Duy Hưng: "Không thích làm Tổng Giám Đốc"

Miễn bình luận.

1 comment:

Anonymous said...

Bác Hưng nói phét kinh!

Dịnh typing kể xấu bác Hưng 1 đoạn dài về chuyện tham quyền cố vị nhưng chờ bác Tuấn về nước vậy!