Wednesday, 23 February 2011

Hiệu quả tập đoàn, tổng công ty

Số liệu mới

Đặc biệt, báo cáo cũng cho biết có đến 80% tổng số lợi nhuận trước thuế đến từ 4 tập đoàn là Dầu khí, Viễn thông Quân đội, Bưu chính Viễn thông và Cao su. Như vậy, ở các tập đoàn, tổng công ty còn lại, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kể trên còn thấp hơn nữa. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2010 xác định lỗ 8.596 tỷ đồng.

Ngoài ra có thông tin "Cùng với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), nhiều tập đoàn và tổng công ty Nhà nước khác cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2011".
=> Trước nay đâu phải không kiểm toán, không thanh tra.

No comments: