Saturday, 1 January 2011

Định hướng 2011 trong điều hành kinh tế

Định hướng 2011 của chính phủ

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xác định năm 2011 là năm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. “Đó là mục tiêu số 1, hàng đầu, nhất quán cả năm, chuẩn bị cho cả giai đoạn 5 năm tới”.

Điều hành tiền tệ phải bảo đảm mục tiêu kép, vừa kiềm chế lạm phát, vừa bảo đảm khả năng thanh khoản cho nền kinh tế, cung ứng tiền bạc cho doanh nghiệp.

=> Hai câu này có luôn luôn không mâu thuẫn chăng?

Chính phủ cũng yêu cầu kiểm soát nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán.

Kiểm soát tỷ giá biến động thấp hơn mức lạm phát kỳ vọng.

Thêm câu này nữa thì thiệt là khó ghê. Mà cũng không biết lạm phát kỳ vọng là bao nhiêu???

No comments: