Thursday, 3 February 2011

Kinh tế Việt Nam 10 năm tới

Phồn vinh phụ thuộc vào quyết sách

Các chuyên gia nói vậy thôi, chớ quyết sách thì không biết phụ thuộc vào ai, lúc nào ...

No comments: