Thursday, 3 February 2011

Google đổi CEO

Larry Page từ đạo diễn ra đóng diễn viên chính luôn .

No comments: