Thursday, 6 January 2011

Prop trade - Tự doanh của CTCK ở Mỹ

Tiếp tục cãi vụ tự doanh (prop trade) ở Mỹ!

No comments: