Friday, 10 September 2010

Vi phạm công bố thông tin

http://cafef.vn/2010091005055828CA36/sbs-uic-spm-vst-pxs-co-dong-lon-noi-bo-vi-pham-cong-bo-thong-tin.chn

Haha có người quen

No comments: