Saturday, 4 September 2010

PWC tư vấn niêm yết trên sàn Singapore

http://www.pwc.com/vn/en/releases2009/pwc-advises-on-listing-in-singapore-final-vn.jhtml

Sẵn đọc 1 case của Nhựt Bổn chợt nhớ tới cái này để lên luôn. Bản tiếng Anh để biết thuật ngữ tiếng Việt nó là cái gì.

http://www.pwc.com/vn/en/releases2009/pwc-advises-on-listing-in-singapore-final-en.jhtml

No comments: