Thursday, 30 September 2010

Rửa tiền và qui định 200 triệu

http://vneconomy.vn/20100930025016976P0C7/giao-dich-chung-khoan-200-trieu-dongngay-phai-bao-cao.htm

What !!!??? 200 triệu!!!??

No comments: