Tuesday, 28 September 2010

M&A Ngân hàng: bà con lại đồn đoán

http://cafef.vn/20100923041743613CA0/nhung-cuoc-sap-nhap-ngan-hang-duoc-doan-truoc-vao-cuoi-nam.chn

No comments: