Wednesday, 29 September 2010

Trả lương cũng tính đến rủi ro_Compensation-at-risk lol

http://cafef.vn/20100930014637732CA34/basel-ngan-hang-tra-luong-nhan-vien-can-tinh-den-rui-ro.chn

No comments: