Tuesday, 7 September 2010

Madoff case

http://www.bus.umich.edu/NewsRoom/ArticleDisplay.asp?news_id=14930

Sẵn tiện thấy bài này, đọc thấy summary ngắn gọn về vụ này, có gì mai mốt quên thì lấy coi lại cho lẹ.

No comments: