Thursday, 30 September 2010

Thông tư 13 sửa đổi

http://cafef.vn/20100929035212419CA34/ngan-hang-thuan-loi-hon-voi-thong-tu-13-sua-doi.chn

1 phần của sự thật nhưng informative enough for analyst để viết summary.

No comments: