Tuesday, 28 September 2010

Thanh toán T+2: chờ chờ và chờ

http://cafef.vn/20100924054219808CA31/t2-vuong-mac-khong-tu-van-de-ky-thuat.chn

Hoho, cuối cùng bà con cũng hết chịu nổi vụ T+2.

No comments: