Saturday, 4 September 2010

Tiệm cầm đồ ở Anh & SMB

http://ebank.vnexpress.net/GL/Ebank/Tin-tuc/Quoc-te/2010/08/3BA1F4A0/

Niche market ở Anh: vì sao tiệm cầm đồ có nhiều khách? Vì họ không có bị Basel hành! Xin lỗi, xin lỗi, nhưng làm bank bự thì ráng mà chịu. Làm tiệm cầm đồ ko có bị regulated. :)) New age of micro-banking: tiệm cầm đồ :)) (just-kidding but a bit serious). Tiếc là những người làm Basel thì không có tin rằng bank phải đi cạnh tranh với tiệm cầm đồ

No comments: