Tuesday, 28 September 2010

Lạm phát tháng 9 tăng cao

http://cafef.vn/20100925085211458CA33/lam-phat-gia-tang-do-ty-gia.chn

Thiệt tình, cái này seasonal effect, cớ sao lại đổ cho tỷ giá thôi???

No comments: