Tuesday, 28 September 2010

Thông tư 13 - Xong

http://cafef.vn/20100923115521862CA0/thong-tu-13-da-phu-hop-voi-thong-le-quoc-te-va-kha-nang-thuc-hien-cua-cac-nh-viet-nam.chn

http://cafef.vn/20100927082335423CA34/thong-tu-13-chinh-thuc-ap-dung-tu-01102010.chn

No comments: