Monday, 6 September 2010

Bầu Đức kiện UBND tỉnh Lâm Đồng?!

http://dantri.com.vn/c76/s76-420389/bau-duc-kien-ubnd-tinh-lam-dong.htm

1 bằng chứng về policy flip-flops của VN! Thích thì cho, không thích thì lấy lại ...

No comments: