Tuesday, 21 September 2010

Crisis & Economics

http://www.economist.com/economics/by-invitation/questions/how_has_crisis_changed_teaching_economics

Mấy cái này không kiếm ăn được, nhưng để tán dóc thì ok.

No comments: