Tuesday, 28 September 2010

Công bố thông tin & đạo đức

http://cafef.vn/20100928101624783CA31/dau-hoi-ve-dao-duc-khi-dn-cong-bo-thong-tin.chn

Vẫn là chuyện xưa, nhưng lần này nước ngoài cũng nói thẳng chuyện công bố thông tin lôm côm.

No comments: