Thursday, 30 September 2010

ThangLong Invest

http://cafef.vn/20100926013529124CA31/thanglong-invest-lnst-6-thang-dau-nam-2010-cao-gap-4-lan-ca-nam-2009.chn

Nhìn cũng khá ghê, volatility hơi cao.

No comments: