Sunday, 4 September 2011

Trung Quốc đã thua “canh bạc” Libya như thế nào?

Trung Quốc đã thua “canh bạc” Libya như thế nào?

Top-notched! Đôi khi tự hỏi vì sao Danh Đức luôn có thể viết bài hay.

No comments: