Friday, 2 September 2011

Chống lạm phát

Bộ trưởng Tài chính: Triển khai 6 giải pháp để kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Theo dõi chặt chẽ giá cả thị trường thế giới, đảm bảo công khai minh bạch chi phí, giá thành đầu vào của những mặt hàng thiết yếu, để đảm bảo an sinh xã hội. => Để coi làm thế nào

No comments: