Friday, 30 September 2011

Đầu tư trái ngành của DNNN

Có thể siết chặt đầu tư “tay trái” của doanh nghiệp nhà nước

Chữ "có thể" thiệt là mơ hồ quá ...

Đầu tư “tay trái” không quá 10%

Dự thảo cũng đưa ra quy định doanh nghiệp nhà nước chỉ được đầu tư, góp vốn vào những lĩnh vực trái nghề và nhạy cảm như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp.

Mức vốn đầu tư vào từng lĩnh vực này không vượt quá 10% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn và tổng mức vốn đầu tư vào các lĩnh vực này không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

No comments: