Friday, 30 September 2011

HP lại đổi CEO

Leo Apotheker bị Meg Whitman (CEO trước đây của Ebay) thay.

Nguyên nhân cũng không khó hiểu.

Nhưng con số bồi thường thì rất đáng chú ý.

13 triệu USD mà Apotheker nhận được bao gồm 7,2 triệu USD phí vi phạm hợp đồng, 3,56 triệu USD cổ phiếu và 2,4 triệu USD dành cho những công hiến của ông trong 11 tháng trên cương vị CEO của HP.

No comments: