Wednesday, 7 September 2011

Làng và quan hệ dòng họ của người Việt Nam bộ

Lịch sử hình thành khác nhau nên làng Việt Bắc bộ và làng Việt Nam bộ cũng mang những nét đặc trưng riêng biệt.

Đăng trên Bee.net

No comments: