Friday, 23 September 2011

'Lạm phát có thể lên 24% nếu bơm tiền mạnh'

'Lạm phát có thể lên 24% nếu bơm tiền mạnh' - Phạm Đỗ Chí

No comments: