Saturday, 3 September 2011

“Lỗi” điều hành tiền tệ chỉ gây ra lạm phát cơ bản

Đăng trên Dân trí.

Ok, vậy tính lạm phát cơ bản của các nước ra rồi sẽ biết lỗi này "nặng" tới cỡ nào. Không thể nói lạm phát cơ bản thấp hơn headline figure rồi kêu là lỗi không nặng. Muốn biết lỗi điều hành lớn tới đâu thì phải so core figure với người ta để thấy sao mà mình bị lạm phát nhiều như vậy.


No comments: