Sunday, 4 September 2011

Nợ của Mỹ

“Cục nợ" lưỡng đảng của Mỹ

Ai muốn biết nhanh gọn, đọc bài này.

Tất nhiên có một phần hơi "bênh" Obama, nhưng nói thiệt, tội đồ chính của vụ này là Bush. Phải nói luôn là tôi có cảm tình với Obama hơn là với Bush.

No comments: