Monday, 12 September 2011

Điều hành ngân hàng: nhóm 12+1

Nhóm "12+1": Lời giải cho quản lý ngành ngân hàng

Quản lý tập trung vào 1 nhóm 12 ngân hàng thôi. Vậy tiếng nói của số còn lại sẽ ra sao?

No comments: