Friday, 2 September 2011

Thao túng giá

Thủ đoạn lũng đoạn thông tin kiểu mới: Giả mạo tên, chữ ký , con dấu của UBCK - Thua!

Tung hỏa mù các loại báo cáo tài chính - Cái này thiệt ra thì nước nào cũng có, trách nhiệm kiểm toán thì cũng có giới hạn thôi. Chỗ này mới là chỗ analyst's report và news có thể contribute cho nhà đầu tư. Nhưng mà ở VN thì nó không đi theo hướng như vậy. Chủ yếu là do thiếu một khuôn khổ đối thoại giữa hai bên, mà trái lại tạo ra một khuôn khổ tranh cãi và thù địch. VN không phổ biến conference calls thì đành chịu.

No comments: