Monday, 5 September 2011

Hơn 130.000 tỷ đồng ‘chết’ trong hàng tồn kho

Hơn 130.000 tỷ đồng ‘chết’ trong hàng tồn kho

Như vậy hạ lãi suất có ý nghĩa gì khi mà doanh nghiệp không bán được hàng?

No comments: