Tuesday, 13 September 2011

Tập đoàn, tổng công ty: Chuyện lỗ, nợ xấu và chiếm dụng vốn

Link

Lỗ tại… cơ chế giá => phải không?

Lo nợ xấu...

...và chiếm dụng vốn

------------------------------

Ông Vương Đình Huệ: ''Tăng giá điện là bất khả kháng''

------------------------------

EVN nợ chồng chất vẫn đầu tư ngoài ngành

No comments: