Thursday, 10 March 2011

Xử lý phiếu phản hồi của SV

Bài có nhiều important basic points về measuring opinion và cách xử lý thang đo cho phù hợp khi interpret kết quả.

No comments: