Wednesday, 2 March 2011

Công ty chứng khoán đầu tiên chuyển ngành kinh doanh

Công ty chứng khoán đầu tiên chuyển ngành kinh doanh: KLS

Tránh khỏi qui định quản lý an toàn vốn.

Nói chung, có tác động phân loại: ai muốn làm investment thì investment, ai muốn làm brokerage house thì làm brokerage house, hợp lý.

No comments: