Tuesday, 29 March 2011

Tổng cục Thống kê sẽ công bố thêm chỉ số giá sản xuất PPI

Cuối cùng cũng có chỉ số PPI

Analyst có thêm data để làm research report.

No comments: