Monday, 7 March 2011

Lộ trình xóa bỏ kinh doanh vàng miếng

“Việc cấm kinh doanh vàng miếng ở thị trường tự do sẽ được Ngân hàng Nhà nước làm theo lộ trình, chứ không đột ngột”.

No comments: