Tuesday, 29 March 2011

Chuyện về quỹ đầu tư: Yale & Harvard

Lần này là Yale và Harvard

Nhớ lại hồi 2008, các nhà quản lý tài sản giàu lên, chỉ có giới đầu tư là liên tiếp chịu thiệt hại. => Câu chỉ trích muôn thưở đối với fund managers.

Câu hỏi luôn là: sao cứ phải trả tiền cho những thằng làm mình lỗ :)))

No comments: