Tuesday, 29 March 2011

Kết quả KD 2010 - HSBC VN

HSBC Việt Nam: Năm 2010 đạt 1.407 tỷ đồng LNTT, tăng 38% so với năm 2009

Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động từ khách hàng năm 2010 đạt 60%. Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 13%.

===========

Profitable & Stable.

No comments: