Thursday, 10 March 2011

Kiểm toán 2010

Hoạt động Big4 - 2010: Deloitte lên ngôi

Thấy gì từ trào lưu sáp nhập công ty kiểm toán

Nỗi lo chất lượng kiểm toán

Một đề xuất tào lao của QH: Không được ngoại trừ những nội dung trọng yếu khi kiểm toán.

Một nội dung khác vừa được bổ sung trong dự luật này là luật phải quy định rõ những nội dung trọng yếu của báo cáo kiểm toán tài chính của DN không được ngoại trừ khi xác định trách nhiệm của cơ quan kiểm toán. (!)

Một số phản ứng ở đây: Không thể "cắt ý kiến ngoại trừ" trong báo cáo kiểm toán.

Khi chính trị gia và chuyên gia choảng nhau, ai sẽ thắng?

No comments: