Thursday, 10 March 2011

Ba người Việt được vinh danh nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu

3 người Việt: Ngô Bảo Châu, Jimmy Pham và Mitchell Pham.

Thiệt ra theo list của WEF thì Mitchell Pham không phải được kể là cho VN mà là cho New Zealand.

No comments: