Tuesday, 29 March 2011

Ông Don Lam thôi làm Chủ tịch HĐQT của quỹ VNI

Ông Don Lam thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của VNI nhưng vẫn là là một thành viên HĐQT không điều hành. Ông Lam hiện là CEO của VinaCapital Investment Management – công ty quản lý quỹ của VNI.

Ông Paul Cheng – một thành viên HĐQT độc lập khác của VNI – thay ông Don Lam làm Chủ tịch HĐQT.

Việc thay đổi Chủ tịch HĐTQ nhằm đảo bảo tính độc lập trong công tác quản trị.

No comments: