Thursday, 31 March 2011

Trương Đình Anh: Sẽ cách chức những ai trong 3 quý không hoàn thành kế hoạch

Tân Tổng giám đốc FPT: "Sẽ cách chức những ai trong 3 quý không hoàn thành kế hoạch"

As expected, Trương Đình Anh lên thì FPT sẽ nhắm tới cut cost, tăng efficiency.

No comments: