Sunday, 13 March 2011

Tiếp chuyện lãi suất

Người gửi tiết kiệm xót xa vì lãi suất

Thống đốc: Nếu thật cần thiết, sẽ tăng dự trữ bắt buộc

Lãi suất tài khoản thanh toán lên tới 10%/năm! So ... Crazy!

Áp lãi suất thấp nhất đối với tiền gửi rút trước hạn

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng các lãi suất chủ chốt

Ngày 8/3/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 379/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước quy định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 12,0%/ năm.

No comments: