Friday, 25 March 2011

IBM bị kiện hối lộ

IBM bị kiện vì hối lộ ở nước ngoài

----------

Nhập gia tùy tục. Nhân viên không hối lộ thì làm sao đạt sales & profit target :)

No comments: