Thursday, 11 November 2010

Vàng về tới kho rồi

http://sgtt.vn/Kinh-te/132657/Vang-nhap-da-ve-toi-kho-ngoai-quan-gia-vang-trong-nuoc-giam.html

Vàng về tới kho rồi! :))) Tiếng kêu thống thiết!

No comments: